Login Join IOPS

Deltagarekonomin i Sverige

forest
 • Written by:
 • Published on:
 • Categories:
 • Comments:
 • Share:

Nedanstående är dels en mycket översiktlig beskrivning av bakgrunden till den deltagarekonomiska modellen, dels en översikt över aktiviteter med koppling till modellen i Sverige samt en sorts lista över länkar till relevanta webbsidor.

Bakgrund

De definierande institutionerna i en deltagarekonomi är: 1) demokratiska råd och federationer av arbetare och konsumenter, 2) arbetskomplex som är balanserade med avseende på önskvärdhet och maktbefrämjande, 3) ersättning utifrån ansträngning och personlig uppoffring, och 4) allokering eller samordning genom en social, iterativ, decentraliserad planeringsprocedur som kallas ”Deltagarplanering”. Enligt Robin Hahnel : ”En deltagarekonomi är en ekonomi fri från hierarkier och marknader där arbetare och konsumenter via sina råd föreslår och reviderar sina egna aktiviteter genom en procedur som utformats för att uppnå både rättvisa och effektivitet.”

Den deltagarekonomiska modellen presenterades första gången i bokform 1991 i två böcker av Michael Albert (http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Albert) och Robin Hahnel (http://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Hahnel). Den första boken, med titeln Looking Forward (South End Press) presenterade modellen på ett lättillgängligt sätt och med ett enkelt språk för en bred publik. Den andra boken, The Political Economy of Participatory Economics (Princeton University Press) vände sig främst till ekonomer och andra som förväntar sig att ekonomiska teorier och modeller ska uttryckas på ett teoretiskt och abstrakt sätt och med matematiska ekvationer. Sedan lanseringen av modellen har den diskuterats, vidareutvecklats och kritiserats i ett stort antal böcker, artiklar, paneldiskussioner och i debatter på olika forum över hela internet. På ZNet (http://www.zcommunications.org/topics/parecon) hittar man svar på invändningar som framförts mot modellen under årens lopp, samt många intressanta debatter och vidareutvecklande texter. Det finns även ett stort antal filmer där modellen presenteras och försvaras på youtube. Se särskilt en intervju med Robin Hahnel om deltagarekonomi: http://www.youtube.com/watch?v=nbkDv0uidqE. Den senast utgivna  boken som presenterar modellen är Robin Hahnels ”Of the People, by the People: The case for a Participatory Economy” (AK Press) som gavs ut hösten 2012.

Albert/Hahnel hade vid lanseringen av modellen 1991 redan hunnit författa många böcker och texter i vilka de analyserade och ifrågasatte marxistisk ekonomisk teori på flera punkter. En av deras mest betydelsefulla avvikelser från marxistisk teori, och den tanke som i stor utsträckning fungerade som ett embryo till den framtida deltagarekonomiska modellen, lades fram första gången 1978 i ett kapitel i boken Between Labor and Capital där en tredje klass utöver arbetare och kapitalister introducerades. Albert/Hahnel menade att denna tredje klass - koordinatorklassen - utgör en fristående klass mellan arbetare och kapitalister, och att den definieras främst utifrån sitt inflytande och beslutsrätt över egna och andras arbetsuppgifter.

Deltagarekonomin i Sverige

Den äldsta referensen på svenska till deltagarekonomi eller Parecon som jag kan hitta på internet är från år 2000. Det är hemsidan http://hem2.passagen.se/cyberc/parecon/index.htm där modellen kortfattat presenteras. Under de därefter följande åren förekommer det en handfull referenser till modellen på olika svenska hemsidor. 2002 översatte SUF:s propagandakommitté pamfletten ”Socialism as it was always meant to be” av Albert/Hahnel om den deltagarekonomiska modellen och gav ut den med det svenska namnet ”Socialism enligt ursprungsidén”. En pdf-version av pamfletten kan laddas ner från http://www.sac.se/Om-SAC/Historik/Bibliografier/Bibliografi-%c3%b6ver-b%c3%b6cker-och-broschyrer/. 2004 gavs den första, och hittills enda, boken om deltagarekonomi på svenska ut av Ordfront; Parecon – Livet efter kapitalismen av Michael Albert. Våren 2007 besökte Michael Albert Klassforum i Malmö, samt Uppsala och Stockholm för att presentera och debattera deltagarekonomi för en svensk publik. Besöket uppmärksammades bland annat av Fria Tidningen (http://www.fria.nu/artikel/19435) , Yelah (http://www.yelah.net/arkiverad/reportage20070524?view=print) och Arbetaren (http://arbetaren.se/artiklar/efter-kapitalismen/).

I september 2010 bildades föreningen Parecon Sverige med syftet att sprida kunskap om och intresse för den deltagarekonomiska modellen. Parecon Sverige driver webbsidan http://www.parecon.se och en facebook grupp (http://www.facebook.com/groups/parecon/) som ca 100 personer följer för närvarande (juni 2013). Föreningen har sedan starten haft ett nära samarbete med systerorganisationen Parecon Finland (http://parecon.fi/). Representanter för Parecon Sverige har fått artiklar publicerade i bl.a. Fria Tidningen ”Vad är rättvis lön” (http://www.fria.nu/artikel/90225) och i Arbetaren ”En utopi befriad från marknader” (http://arbetaren.se/artiklar/en-utopi-befriad-fran-marknader/). Den 19:e  november 2011 organiserade Parecon Sverige två mycket lyckade seminarier på Socialistiskt Forum i Stockholm tillsammans med inbjudna representanter från den engelska systerorganisationen PPS-UK. Ett av dessa seminarier, ”Thinking about Classlessnes”, filmades och finns på http://www.youtube.com/watch?v=dJgXZTZdtcE. Parecon Sverige har hittills arrangerat två studiecirklar, en under våren 2012 som baserades på boken ”Parecon: Livet efter kapitalismen” av Michael Albert, och en under våren 2013 utifrån Robin Hahnels bok ”Of the People, By the People”. Flera andra studiecirklar i olika delar av landet, bland annat Malmö och Karlstad, av personer med koppling till Parecon Sverige och/eller IOPS Sweden har genomförts eller är planerade. Parecon Sverige deltog vidare med bokbord på Stockholms Anarkistiska bokmässa i juni 2012, och med både bokbord och ett seminarium på Socialistiskt Forum 1 december detta år. I början av september 2012 besökte Robin Hahnel Stockholm och Uppsala som en del av en längre turné som initierades av Parecon Finland och vilken inkluderade England och framför allt Finland, och deltog i tre mycket intressanta arrangemang i Sverige, bl.a. en debatt med Svenskt Näringslivs Stefan Fölster på Stockholms Universitet. En avskrift av debatten på engelska hittas under fliken ”Större arrangemang” på Parecon Sveriges hemsida. Även några av de övriga arrangemangen dokumenterades och finns tillgängliga på Parecon Sveriges hemsida (Se http://www.deltagarekonomi.se/?page_id=993.) Hahnels besök resulterade även i en viss begränsad mediebevakning, med publicerade intervjuer i NyTid (Finland), Uppsala Fria Tidning och Dagens ETC. Länkar finns på http://www.parecon.se. Under besöket lanserades också Hahnels utmärkta introduktionsbok till den deltagarekonomiska modellen; ”Of the People, by the People.” Flera intressanta kortare texter av Robin Hahnel har översatts till svenska och lagts upp på Parecon Sveriges hemsida och tre av dem har samlats i Parecon Sveriges Skriftserie nr 1 som gavs ut under sommaren.

Den internationella organisationen IOPS eller International Organisation for a Participatory Society lanserades i början av 2012. Se http://www.iopsociety.org. IOPS avser enligt hemsidan ”att vara en kraftfull och viktig institution som arbetar för och underlättar skapandet av en ny värld.  Den är en revolutionär organisation vars mål är att vinna en bättre värld genom att, på ett flexibelt sätt utforska och förespråka en långsiktig vision, börja bygga framtiden idag, ge medlemmar ökad makt i deras dagliga liv, internt organisera sig på ett klasslöst och självförvaltande sätt, och vinna samhällsförändringar som förbättrar situationen för utsatta delar av befolkningen och som samtidigt lägger grunden för fler förändringar och samhällsomdaningar i framtiden”. I början av november 2012 besökte Michael Albert återigen Stockholm och presenterade IOPS på ett relativt välbesökt seminarium. Stockholmsbesöket var en anhalt på en omfattande Europaturné. Parecon Sverige arrangerade detta event i Stockholm tillsammans med representanter från IOPS Sweden.

Den fria teatergruppen TeaterK  i Katrineholm (se http://teaterk.nu/) startade under våren 2010 ett treårsprojekt med namnet Framtid Nu där en grupp ungdomar utforskade samtiden och dess möjligheter. Deltagarekonomi var en av flera visioner som projektet fokuserade på.  Projektet drevs tillsammans med Katrineholms Kommun och stöddes också av Allmänna arvsfonden samt Landstinget i Sörmland. Som en del av detta projekt arrangerades under oktober 2012 ett levande rollspel i Katrineholm och Nyköping där deltagarekonomi var ett av flera teman som rollspelet baserades på. Mer information om detta evenemang på http://2027.se/wp/. Projektet Framtid Nu avslutades i april 2013 men lever vidare i två spännande efterföljande initiativ med rötter i projektet: två interaktiva workshopuppsättningar, en i regi av TeaterK som intresserade organisationer m.fl. kan boka på TeaterK:s hemsida http://teaterk.nu/, och en i regi av gruppen ”2033 – livet efter kapitalismen” som nås via bloggen http://tjugotrettiotre.blogg.se/.

Visioner om ett annat samhälle bortom kapitalismen är viktiga. Vi behöver veta vad våra långsiktiga mål är för att kunna bedöma och utforma våra kortsiktiga delmål och vårt dagliga arbete och människor måste få en chans att bedöma om det vi vill att de skall lägga tid och engagemang på verkligen motiverar deras uppoffringar och ansträngningar. En övertygande vision skapar entusiasm och långsiktighet .

Discussion 2 Comments

 • Olov Aronson 14th Jun 2013

  Jag vill bara inflika att vi kommer vara åtta deltagare på vår bokcirkel om Parecon i Karlstad i sommar. :) Förhoppningsvis kommer kunskapen om deltagarekonomi att spridas långsamt men säkert till allt fler personer i Sverige och utomlands.

 • Anders Sandstrom 14th Jun 2013

  Jätteroligt! Lycka till.